Regulamin świadczenia usług w ramach Platformy
(dalej również: "Regulamin")
 1. 1.

  Informacje Ogólne

  1. 1.1.

   Regulamin określa zasady dokonywania zamówień w ramach platformy działającej pod adresem URL: B2.BELTER.PL (zwanym dalej "B2.BELTER.PL lub "Platforma")

  2. 1.2.

   Platforma B2.BELTER.PL jest platformą zakupową, skupiającą w swojej ofercie kosmetyki i akcesoria firmy DR.BELTER oraz produkty powiązane, przeznaczoną wyłącznie dla Przedsiębiorców branży Beauty&SPA, umożliwiającą dokonywanie Zamówień produktów on-line z możliwym wyborem sposobu dostawy i płatności.

  3. 1.3.

   Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

  4. 1.4.

   Każdy korzystający z Platformy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przez przystąpieniem do korzystania oraz do ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu. Ponadto każdy korzystający zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z przepisami prawa.

  5. 1.5.

   Określenia, użyte w Regulaminie, jak również wszelkie inne dokumenty odnoszące się do jego przedmiotu, mają następujące znaczenie:

   1. a)

    Dział Obsługi Klienta – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Dział Obsługi Klienta jest dostępny dla klienta pod adresem e-mail: biuro@belter.pl

   2. b)

    Dokument Sprzedaży – oznacza fakturę wystawianą w Platformie, którą można pobrać ze swojego konta.

   3. c)

    Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi Produktów określonych w Zamówieniu, na zasadach i cenach określonych w ofercie.

   4. d)

    Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, umożliwiający Klientowi dostęp do złożenia Zamówienia poprzez Platformę.

   5. e)

    Klient – oznacza Przedsiębiorcę, który dokonał Rejestracji.

   6. f)

    Konto Klienta – oznacza internetowe miejsce w ramach Platformy, do którego dostęp posiada dany Klient za wyłączeniem innych Klientów.

   7. g)

    Login – oznacza podany przez Klienta, indywidualizujący go adres e-mail, składający się z ciągu nie więcej niż trzydziestu znaków literowych, cyfrowych lub innych w odpowiedniej konfiguracji wymagany wraz z Hasłem do złożenia konta na Platformie.

   8. h)

    Osoba Upoważniona – osoba upoważniona przez Klienta do korzystania z Platformy oraz Konta Klienta oraz do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz Zamówień w ramach Platformy.

   9. i)

    Adres dostawy- punkt Klienta do którego ma zostać dostarczone w ramach wybranego sposobu dostawy Zamówienie Klienta.

   10. j)

    Rejestracja – oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line udostępnionego w ramach Platformy podczas procesu Rejestracji, w ramach których Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło a także uzupełnić niezbędne do świadczenia usług w ramach Platformy przez Sprzedawcę Dane.

   11. k)

    Przedsiębiorca branży Beauty&SPA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie prowadzenia gabinetu kosmetycznego lub ośrodka Spa (oraz podobne).

   12. l)

    Sprzedawca – oznacza Maciej Trochimowicz, Panewnicka 40, 40-737 Katowice, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice pod numerem 11891.

   13. m)

    Produkty – oznacza Produkty prezentowane na stronie Platformy, na które Klient może złożyć Zamówienie.

   14. n)

    Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez sprzedawcę z Klientem Platformy, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

   15. o)

    Wirtualny Koszyk – funkcja udostępniona w ramach Platformy, zezwalająca na tworzenie listy wybranych przez Klienta Produktów w trakcie tworzenia Zamówienia, zezwalająca na kontrole wartości, ilości zakupów.

   16.    p)Zamówienie – oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Produktów prezentowanych na stronie Platformy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. 2.

  Techniczne warunki korzystania z Platformy

  1. 2.1.

   Właścicielem B2.BELTER.PL jest Maciej Trochimowicz., adres: ul. Panewnicka, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice pod numerem 11891. NIP: 6340076117, REGON 003524583

  2. 2.2.

   Niezbędnym do korzystania z Platformy jest: połączenie z siecią Internet; posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail); przeglądarkę internetową (zalecana Firefox, Google Chrome, Safari, Opera; przeglądarka powinna akceptować pliki "cookie"; przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.

 3. 3.

  Rejestracja w ramach Platformy

  1. 3.1.

   Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy jest dokonanie Rejestracji w Platformie oraz zaakceptowanie Regulaminu.

  2. 3.2.

   Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login (e-mail) oraz Hasło, które będzie wykorzystywał przy każdym kolejnym korzystaniu z Platformy.

  3. 3.3.

   Klient podczas rejestracji obowiązany jest w szczególności do podania danych koniecznych do wystawienia przez Sprzedawcę na jego rzecz Faktury VAT.

  4. 3.4.

   Klient jest obowiązany wskazać osoby upoważnione do korzystania w jego imieniu z Platformy oraz Konta Klienta, jak również do składania Zamówień w jego imieniu i na jego rachunek w ramach Platformy oraz wskazać telefoniczny numer kontaktowy do Osoby Upoważnionej, z którą Sprzedawca będzie mógł kontaktować się w sprawach dotyczących realizacji Zamówień.

  5. 3.5.

   Sprzedawca może uzależnić świadczenie usługi lub dalsze świadczenie usługi na rzecz Klienta od wyniku uprzedniej weryfikacji wskazanych przez Klienta danych oraz zweryfikowania prawidłowego umocowania Osoby Upoważnionej do korzystania z Platformy i konta Klienta, jak również do składania Zamówień w ramach Platformy w imieniu i na rachunek Klienta stosownymi dokumentami (m.in. odpisu KRS, wpisu do działalności gospodarczej, pełnomocnictwa etc.). Realizacja powyższego wymogu jest dobrowolna, stanowi jednak podstawę do odmowy świadczenia usług na rzecz takiego Klienta.

  6. 3.6.

   Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Platformy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

  7. 3.7.

   Wypełniając formularz Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami na Platformie oraz informacji o szkoleniach, nowościach i produktach dostępnych na Platformie.

  8. 3.8.

   Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

   3.8a Wypełniając formularz Rejestracji i zaznaczając Newsletter/informacje handlowe, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe  zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. (Dz.U.nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
   3.8b Wypełniając formularz Rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz U. 2002r. Nr. 101 poz. 926 z póz. zm.)

  9.        3.9 Administratorem danych osobowych jest Maciej Trochimowicz, ul.         
   Panewnicka 40, 40-730 Katowice, NIP 6340076117,REGON 003524583,
   kontakt:
   biuro@belter.pl.Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji zamówień na platformie b2.belter.pl. Dane nie będą
   udostępniane innym Administratorom. Dane będą przetwarzane w czasie
   trwania współpracy oraz po jej ustaniu w celach rozliczeniowych. Podanie
   danych jest dobrowolne. Mam prawo do sprostowania,usunięcia lub
   ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
   wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 4. 4.

  Dokonanie Zamówienia Produktów przez Klienta

  1. 4.1.

   Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet, przez telefon oraz w swojej siedzibie. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Platformy na zasadach wskazanych w Regulaminie.

  2. 4.2.

   Prezentowane przez Sprzedawcę w ramach Platformy Produkty, oznaczone ceną nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 KC, w szczególności prezentacja Produktów w ramach Platformy nie jest jednoznaczna z dostępnością Produktów w odpowiedniej, do ewentualnych składanych Zamówień ilości w magazynie Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń ilościowych, lub wartościowych Produktów udostępnianych do złożenia Zamówienia.

  3. 4.3.

   Charakterystyka Produktów tj. ich: opis, skład, waga opakowania i inne - pochodzą od producentów Produktów.

  4. 4.4.

   Produkty mogą się różnić pomiędzy ich zdjęciem zamieszczonym w ramach Platformy, a rzeczywistym wyglądem.

  5. 4.5.

   Ceny Produktów są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.

  6. 4.6.

   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, przy czym danego Klienta obowiązują ceny, po których zamówił określone Produkty.

  7. 4.7.

   W cenie produktów został uwzględniony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz, w razie konieczności, inne wymagane prawem opłaty.

  8. 4.8.

   Aby złożyć Zamówienie Klient wybiera udostępnione w ramach Platformy Produkty i umieszcza je w Wirtualnym Koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości swojego Wirtualnego Koszyka, na bieżąco również może kontrolować wartość Produktów znajdujących się w jego Wirtualnym Koszyku.

  9. 4.9.

   Zamówienia mogą być składane przez całą dobę przez cały rok kalendarzowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji Zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy, a także inne wyznaczone dni. Informacje o zawieszeniu realizacji Zamówień publikowane będą w ramach Platformy.

  10. 4.10.

   Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu 66 § 1 KC.

 5. 5.

  Wybór sposobu dostawy przez Klienta

  1. 5.1.

   Po dokonaniu Zamówienia Klient wskaże preferowany sposób Dostawy Zamówionych Produktów: Odbiór osobisty (przedpłata), Odbiór osobisty (płatność przy odbiorze), Kurier (przedpłata), Kurier (płatność przy odbiorze), Poczta Polska (przedpłata), Poczta Polska (płatność przy odbiorze).

  2. 5.2.

   Dostawa realizowany jest na koszt Klienta lub na koszt Sprzedawcy w zależności od wielkości zamówienia.

  3. 5.3.

   Koszt Dostawy doliczony zostanie do kosztu Zamówienia Klienta w odpowiednim przypadku.

  4. 5.4.

   Odbiór własny jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-16 po wcześniejszym umówieniu się.

  5. 5.5.

   Termin realizacji Dostawy uzależniony jest od zadeklarowanej preferencji Klienta: poczta lub kurier.

 6. 6.

  Całkowita realizacja Zamówienia i Transportu

  1. 6.1.

   Po złożeniu Zamówienia i wyborze Dostawy przez Klienta, Sprzedawca prześle na Konto Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Klienta a następnie tą samą drogą poinformuje go o realizacji wysyłki.

  2. 6.2.

   Informacja potwierdzająca możliwość zrealizowania Zamówienia stanowi przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę i zawarcie warunkowej Umowy Sprzedaży.

  3. 6.3.

   Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.

  4. 6.4.

   Warunkiem realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę jest:

   1. a)

    Otrzymanie zapłaty ceny przez Klienta, stanowiącej całkowity koszt brutto Zamówienie Klienta i ewentualny koszt Dostawy.

   2. b)

    Posiadanie statusu Klienta z odroczonym terminem płatności na zasadzie kredytu kupieckiego.

  5. 6.5.

   Klient ma obowiązek sprawdzić przed przyjęciem Zamówienia, czy przedstawione do odbioru przez Klienta Produkty są zgodne ze złożonym Zamówieniem. Podpis Klienta na dokumencie odbioru Zamówienia oznacza potwierdzenie zgodności Zamówienia.

  6. 6.6.

   Klient ma obowiązek odebrać Zamówienie zgodnie z ustalonymi ze Sprzedawcą warunkami dotyczącymi Transportu.

  7.   6.7. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta i jej powrotu do Sprzedawcy,           koszt ponownej wysyłki pokrywa osoba kupująca.  

 7. 7.

  Płatności

  1. 7.1.

   Klient ma następujące możliwości dokonania zapłaty Ceny:

   1. a)

    płatność on-line;
    Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

   2. b)

    płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
    Dla transakcji w PLN: PL 32 1020 2313 0000 3602 0020 7183

  2. 7.2.

   Za dzień płatności zapłaty Ceny uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  3. 7.3.

   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie realizowane przelewy przez Klientów.

  4. 7.4.

   Klient może w każdej chwili sprawdzić stan swojego salda w ramach Konta Klienta w zakładce "Moje konto".

  5.    7.5. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta i jej powrotu do Sprzedawcy,            koszt ponownej wysyłki pokrywa osoba kupująca.  

 8. 8.

  Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. 8.1.

   W momencie odbioru Zamówienia, w przypadku niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży Klient powinien powiadomić o niezgodności Sprzedawcę i odmówić przyjęcia takich Produktów lub Produktów uszkodzonych, a także zgłosić brak oznaczonych Produktów . Przyjęcie Zamówienia przez Klienta potwierdzone zostanie podpisem na dokumencie odbioru. Wszelkie niezgodności z umową Sprzedaży Klient obowiązany jest zaznaczyć na dokumencie odbioru.

  2. 8.2.

   Jeśli Klient stwierdzi niezgodność Produktów z umową Sprzedaży lub uszkodzenie Produktów już po ich odebraniu, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Dział Obsługi Klienta, w terminie nie przekraczającym 3 (trzy) dni od dnia odbioru Zamówienia, z zastrzeżeniem ustępu 8.3. poniżej.

  3. 8.3.

   Po dokonaniu Zgłoszenia Klient może zostać zobowiązany do wypełnienia formularza reklamacyjnego w zakładce „moje konto” lub we wskazanym przez Sprzedawcę czasie pisemnej reklamacji na adres e-mail: biuro@belter.pl albo listem poleconym na adres: Maciej Trochimowicz, ul. Panewnicka 40, 40-737 Katowice (Pisemna Reklamacja).

  4. 8.4.

   Pisemna Reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie Klienta (w tym jego nazwę, adres pocztowy, NIP, wskazanie zamówienia, którego reklamacja dotyczy) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

  5. 8.5.

   We wskazanych w ust. 8.1 oraz 8.2. powyżej sytuacjach, w przypadku zasadności reklamacji, Sprzedawca dostarczy Produkty zgodne z Umową Sprzedaży (po uprzednim zwrocie przez Klienta niezamówionych Produktów) albo zwróci Klientowi w odpowiedniej wysokości zapłaconą za te Produkty cenę. Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę o sposobie realizacji powyższego obowiązku i terminie jego realizacji w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia, ewentualnie Pisemnej Reklamacji.

  6. 8.6.

   Wyłączona zostaje odpowiedzialności Sprzedawcy na zasadzie rękojmi za wady.

 9. 9.

  Prawa autorskie

  1. 9.1.

   Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych w ramach Platformy należą do Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.

  2. 9.2.

   Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych ramach Platformy jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się w ramach Platformy jest zabronione.

  3. 9.3.

   W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi w ramach Platformy, zarówno podlegających ochronie prawa autorskiego, jak i nie podlegających takiej ochronie nie jest dopuszczalne wykorzystanie takich danych i materiałów, w tym w szczególności w celu prowadzenia przez Klienta działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

 10. 10.

  Postanowienia końcowe

  1. 10.1.

   Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona w ramach Platformy w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu klienci powinni deaktywować swoje konto. W przypadku ponownej chęci korzystania z Platformy przez Klienta na zasadach określonych nowym regulaminem klienci obowiązani będą akceptować nowy regulamin przy ponownej rejestracji na Platformie.

  2. 10.2.

   Umowy Sprzedaży zawarte w czasie obowiązywania regulaminu sprzed zmian, o których mowa w ustępie powyżej są realizowane na zasadach, określonych przez wcześniej obowiązujący regulamin.

  3. 10.3.

   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

  4. 10.4.

   Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży wobec Klienta ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Klienta z wyłączeniem utraconych korzyści.

  5. 10.5.

   Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, a także za szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży.

  6. 10.6.

   Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów Sprzedaży